Mei 1940

soldaten te velde2

Mobilisatie 1939 Wasserhindernisse 39 40 Troepenlegering april1940

1939: Mobilisatie
(Gezagsgebied Commandant Zeeland)

Duitse kaart (1939-1940):
Wasserhindernisse
Troepenlegering:
situatie april 1940

info balkje

Op 10 mei werd begonnen met de voorbereiding van de inundaties en de evacuatie van de bevolking van Zuid-Beveland ten oosten alg 10mei1940 van de Zanddijkstelling.
In Londen opende de Nederlandse marine-attaché een verzegelde envelop met daarin een instructie om aan Engeland steun te vragen. Als minimum werd aan Engeland verzocht: één divisie, luchtafweergeschut en vliegtuigen ter verdediging van Zeeland. Aan dit verzoek werd niet voldaan. De eerste oorlogsdag verliep verder relatief rustig. De vliegvelden van Oost-Souburg (neergeschoten JU88) en Haamstede werden vanuit de lucht gebombardeerd en met mitrailleurs beschoten en er vielen brandbommen op het terrein van de scheepswerf De Schelde.
De Zeeuw 10051940Vanaf 10 mei kwamen verschillende Franse troepen, onder leiding van de Franse admiraal Charles Platon, in Zeeland aan. In de namiddag van 10 mei trok de Franse gemotoriseerde Groupement Bauchesne Zeeuws-Vlaanderen binnen en stak vervolgens bij Breskens de Westerschelde over.
 
Op 11 mei waren zij in westelijk Noord-Brabant aangekomen. Daarnaast landde op 11 mei over zee aangevoerde Franse infanterie met artillerie in Vlissingen en zowel in west- als oost-Zeeuws-Vlaanderen verscheen een Franse infanteriedivisie onder leiding van de generaals Deslaurens en Beaufrère. De doelstelling van de Fransen was de beveiliging van de Scheldemonding en het creëren van aansluiting met het geallieerde front in België.Op 11, maar vooral op 13 mei , trokken gedemoraliseerde troepen vanuit de Peel Zuid-Beveland binnen.   Hun uitwerking op het moreel van de Nederlandse troepen in Zeeland was funest. Pas op 14 mei konden deze nieuwkomers worden overgebracht naar Noord-Beveland, maar het kwaad was toen al geschied. Ook kwamen Nederlandse afdelingen vanuit Noord-Brabant via België in Zeeuws-Vlaanderen aan. Een gedeelte werd naar Walcheren overgebracht.

De Vlissingse haven en het marineterrein zijn de belangrijkste Duitse doelen in Zeeland. Het militaire vliegveld Souburg wordt op 10 mei 1940 al om half vijf ’s ochtends aangevallen door drie Messerschmitts 110. Bij het Goessche Sas wordt een van deze vliegtuigen neergeschoten.
Franse troepen ontschepen in Duinkerken om Nederland te hulp te schieten. Op 11 mei komen de Franse schepen Newhaven, Diligente en Pavon met versterkingen aan in Vlissingen. Nederlandse mariniers graven zich daar in bij de buitenhaven. Dit om komende konvooien te kunnen beschermen tegen Duitse luchtaanvallen. Op zondag 12 mei wordt voor het eerst de Vlissingse binnenstad en het havengebied gebombardeerd. Later wordt een Messerschmitt 110 neergehaald. Als gevolg daarvan raakt het Vlissingse station zwaar beschadigd. De Duitsers stoten door naar Zeeland.Lees wat dr. L. de Jong over deze eerste dagen van de oorlog in Zeeland schrijft.


Duitse-aanval-1940
BEKIJK HIER KAARTEN
OVER HET VERLOOP VAN DE OORLOG IN MEI

Sloedam Duitsers in de aanval

J.N. Houterman beschreef in 'Deutschland overwint Zeeland' in 1991 de verdediging van Zuid-Beveland Walcheren als volgt: 'De verdediging in Zeeland werd in de meidagen gekenmerkt door wisselende en onderling slechte verstandhoudingen. Het stemmings- beeld zoals dat in publikaties van de laatste jaren sterk naar voren is gekomen, is dan ook Nederlandse zijde met de volgende kernbegrippen te karakteriseren: falende leiding, minimale stemming en motivatie, slechte coördinatie. Het beeld van de Fransen zal hierbij aansluiten, waarbij echter aangetekend moet worden dat dit echter nog nooit goed is onderzocht, terwijl dit toch zeker een studie waard is...'" Hij wijst erop dat uit zijn studie een vollediger, hoewel nog steeds niet geheel volledig beeld, wordt verkregen betreffende '... de uitgangspunten van de Duitse bataljons voor het overzetten over het Kanaal door Zuid-Beveland en de tijdstippen van aanval op de Sloedam..' dan uit de werken van Kamerling/Stuvel, De Bree en Van den Doel.
Bron: Dr. F. Snapper, Mars et Historia


12 mei

Het was 15.30 u geworden toen overste Themann in Bergen op Zoom aankwam en het Stafkwartier van de Peeldivisie opzocht. Daar vernam hij dat kolonel Schmidt was vermist. Kapitein Geus verzocht hem toen het commando over de divisie op zich te nemen, waarin hij toestemde. Kort daarop reed hij met het grootste deel van zijn staf naar Middelburg en meldde zich om 17.30 u bij Commandant Zeeland. Deze geeft van de aankomst van de Peeltroepen het volgende verslag '... het was een horde, van alles door elkaar: op fietsen, op vrachtwagens, te voet, munitiewagens, officieren zonder troepen, anderen met wapens, ook mitrailleurs. Volgens overste Themann die zich volkomen overstuur bij mij meldde, hadden ze 'gevochten als leeuwen', niemand was echter gewond; het geheel maakte dan ook meer de indruk van gevluchte dan van verslagen troepen; blozend en welvarend, lachend, lawaaierig, grapjes makend en niet bleek gebroken, terneergeslagen en uitgeput; alleen sommige officieren waren somber en moedeloos. Verschillende van deze mensen vertelden op de vraag, wat zij hier kwamen doen, dat zij de order hadden gekregen terug te trekken op Zeeland.' Deze
 
opmerkingen van schout-bij-nacht van der Stad geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Zowel hij als overste Themann hebben gelijk. Wat het laatste betreft is er de Duitse verklaring, dat de Hollanders hadden getoond te kunnen vechten. Maar toen de troep zich vanaf de ZuidWillemsvaart moest terugtrekken, langs open wegen, zonder enige bescherming tegen Duitse luchtbombardementen, ontaardde deze terugtocht in een vlucht. Dat de officieren vermoeid en gedeprimeerd waren behoeft geen verwondering te wekken. De meesten van hen waren gedurende de afgelopen dagen gedurig in de weer geweest. De verbindingsmiddelen had men voor het overgrote deel in de Peel-Raamstelling moeten achterlaten. Soms slaagden de officieren, na heel veel moeite, hun eenheden terug te vinden en sloot men zich aan bij andere militairen. De nachtrust was er veelal bij ingeschoten en men realiseerde zich een zware nederlaag te hebben geleden. Beide officieren waren het er over eens dat het de taak van Themann was de in Middelburg uit de Peel terugvloeiende troepen onder zijn bevel te nemen. Een uitdrukkelijk bevel heeft de Commandant Zeeland hiervoor niet gegeven.
Bron: Dr. F. Snapper, Mars et Historia


Vlucht uit Vlissingen naar Koudekerke en Middelburg 13 mei 1940
De toestand wordt nu zo gevaarlijk in Vlissingen dat de burgemeester een speciale order uitvaardigt:
Ten einde op alle mogelijke gebeurtenissen te zijn voorbereid geef ik in overweging dat zo mogelijk alle vrouwen en kinderen Vlissingen vrijwillig zullen verlaten. Alle personen - mannen en vrouwen - die in enigerlei openbare functie werkzaam zijn of hunne diensten in het algemeen wensen aan te houden moeten te Vlissingen blijven. 0p alle deze ingezetenen doe ik een beroep om getrouw op hunne post te blijven. Door hen die Vlissingen verlaten, moeten de dekens, flessen water, de rijksdistributiekaart en zo mogelijk andere identiteitsbewijzen worden mede gnomen. Personen uit Vlissingen worden verzocht zich te begeven naar een der gemeenten in Walcheren ten westen van de Seisweg tot aan de gemeente Aagtekerke, dat wil zeggen naar Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle en Meliskerke.
Naar aanleiding van deze publicatie vluchten enige duizenden Vlissingers de volgende dag naar Koudekerke. Voor een deel gebeurt dit met hulp van de Rode Kruiscolonne Vlissingen. Deze colonne is de dag daarvoor versterkt met een aantal medische studenten uit Leiden. Bejaarden, zieken en hulpbehoevenden worden door de Rode Kruis-medewerkers uit hun woning gehaald en naar Koudekerke vervoerd. Anderen die niet zo snel door hen geholpen kunnen worden gaan te voet of op de fiets naar veilige oorden. Een deel van de bevolking gaat via het jaagpad op weg om in Middelburg onderdak te vinden. Op de kanaaldijk moeten de vluchtelingen meerdere malen dekking zoeken voor de beschietingen van Duitse vliegtuigen. Middelburg blijkt echter ook niet zo geschikt te zijn als schuiloord. Een paar dagen later wordt de hele binnenstad in brand geschoten waarbij ook enkele Vlissingers om het leven komen.
Bron: Vlissingen, kind van de rekening


Zoals bekend had op 14 mei, om 16.50 uur de Opperbevelhebber Land- en Zeemacht zijn onderbevelhebbers, geseind dat gecapituleerd moest worden. Kort daarvoor had Commandant Zeeland het bericht gekregen, dat die order niet voor Zeeland gold. Maar toen omstreeks 19.00 uur generaal Winkelman het bericht van cle capitulatie, over de radio meedeelde werd dit uiteraard ook door de strijdkrachten in Zeeland gehoord. Het maakte ook hier, evenals elders in het land een verpletterende indruk. Maar in die radiorede werd er geen gewag van gemaakt dat die capitulatie niet voor Zeeland gold.
Schout-bij-nacht Van der Stad, Commandant Zeeland zal op dat ogenblik in gesprek met de Franse schout-bij-nacht Platon zijn geweest en de officieren van het stafkwartier Commando Zeeland zullen hem niet hebben willen storen, maar wilden zelf geen besluit nemen. Op dat ogenblik kwam de commandant-2e zelfstandige zoeklichtensectie tegen luchtdoelen, eerste luitenant der Genie P.A.A. Willemse op het stafkwartier. Deze stond rechtstreeks onder Commandant Zeeland. Voor hem was de zaak heel eenvoudig. Kort tevoren had generaal Winkelman bekend gemaakt dat hij nimmer bevelen en berichten per radio zou geven. Derhalve was dit bericht vals en het Commando Zeeland liet dat omroepen.
Bron: Dr. F. Snapper, Mars et Historia

In de morgen van de 15e mei begon de Duitse aanval op Zuid-Bevelend en Walcheren. Een aanvalseenheid, die voornamelijk bestond uit de ss Standarte 'Deutschland' onder leiding van SS Standartenführer Felix Steiner kreeg het bevel over Goes naar Middelburg door te stoten. Ongehinderd konden de Duitsers door de Bathstelling trekken waardoor de voorhoede van de ss Standarte reeds om 08.00 uur de in het geïnundeerde terrein van de Zanddijkstelling liggende Tholseindsche Dijk bereikte. De Nederlandse troepen op deze dijk reageerden bijzonder alert: de commandant van de 38. Compagnie mortieren, reservekapitein H. de Groot, gaf direct bevel het vuur te openen, "hetgeen door den  vijand onmiddellijk beantwoord werd. Ons vuur belette den vijand naderbij te komen. Het mitrailleurvuur uit het Kaasgat en het vuur van het Pag [pantserafweergeschut] werd onmiddellijk ondersteund door het vuur der mortieren, nog voordat ik gelegenheid had om daartoe op een of andere manier order te geven."
Inmiddels begon de gearriveerde Luftwaffe de Zanddijkstelling hevig te bombarderen, waardoor sergeant A.N. Westdijk, de commandant van de  lichte mitrailleurgroep in het Kaasgat, dodelijk getroffen werd. Desondanks wisten de Nederlanders hier de Duitse opmars tot staan te brengen. Bij de achter het Kaasgat liggende bezetting van de Zanddijkstelling was echter ondanks dit succes inmiddels het moreel zeer slecht geworden, mede door de indruk die de Duitse vliegtuigen maakten. In het vak van de 1e compagnie van III-38 RI vluchtten de meeste soldaten volkomen gedemoraliseerd en in paniek in de richting van het Kanaal door Zuid-Beveland.

Bron: Mei 1940 (4e druk-2012)


 


 Zeeland-1940

Voor meer informatie: maak een keus uit onderstaande buttons

Button Zanddijkstelling3
 
gele scheiding
Button Sloedam2 1940 
gele scheiding  titel leven gaat verder
Button Franse ondersteuning gele scheiding Button Capitulatie gele scheiding Button Marokkanen2

Demolition parties

Het Verenigd Koninkrijk stuurde zogenoemde Demolition Parties naar Nederland. De Demolition Parties hadden als codenaam 'XD Operations'. Het doel van deze geheime operaties was de vernietiging van olieopslagplaatsen, om te voorkomen dat olievoorraden in Duitse handen zouden vallen. Kleine groepen van de Kent Fortress Royal Engineers vertrokken daarom op 10 mei 1940 vanuit Engeland naar Hoek van Holland, IJmuiden en Amsterdam. Naar Vlissingen vertrok op 10 mei eveneens een dergelijke groep (Parry C in Operation XD). Het betreft hier echter geen landmachtmilitairen, maar marinemensen, onder leiding van Commander Peter Grenville Lyon Cazalet (1899-1982). Cazalet, die het later tot Sir en viceadmiraal zou brengen, heeft van zijn verblijf in Vlissingen nauwkeurige aantekeningen bij gehouden.
Lees meer.
Bron: Middelburg, het vergeten bombardement

During the course of the day an English destroyer [HMS Verity] berthed in Vlissingen harbour unloading a demolishing party under commander Cazalet. They were received with a lot of sepsis. The Dutch and French were quite stunned that all the British appeared to make free from their (alleged) considerable army was nothing more than a squad of demolition-engineers that were only prepared to blow up all what could be of value to the Germans.
Lees meer.
Bron: War over Holland

 

Foto: Peter Cazalet
Peter Cazalet2